Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Als uw behandelend therapeut ben ik wettelijk verplicht uw gegevens vast te leggen in een persoonlijk dossier. Ik sla zowel digitaal als met de hand geschreven gegevens op in uw dossier. In dit dossier zitten o.a. uw N(aam), A(dres) en W(oonplaats) gegevens, het intakeformulier, eventuele meetresultaten, consult verslagen, behandelplannen en eventuele verwijsbrieven. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor mij als uw therapeut in het kader van het beroepsgeheim. Indien het nodig is om andere zorgverleners iets uit uw dossier mede te delen in verband met bijvoorbeeld een doorverwijzing, zal dat enkel gebeuren nadat u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Bovendien kunt u zelf ten allen tijden inzage vragen en verkrijgen in uw persoonlijke dossier. Het dossier zal 15 jaar bewaard worden.

 

De noodzakelijke gegevens t.a.v. declaratie van de nota zullen gebruikt worden op uw factuur. U kunt deze zorgnota/factuur dan gebruiken om vergoeding vanuit de aanvullende verzekering van uw Zorgverzekeraar te krijgen. Deze gegevens zijn: uw naam, adres, geboortedatum, aansluitingsnummer bij uw verzekeraar, behandeldatum, omschrijving van de behandeling ("behandeling natuurgeneeskunde") en de kosten van de behandeling. 

 

Tuchtrecht Complementaire Zorg 

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

Als u een klacht heeft over mij als  therapeut, kunt u een klacht indienen bij het College van Beroep. U kunt ook de website van beroepsorganisatie VBAG raadplegen, ga naar Klachten of naar Geschillencommissie.