Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

U hebt recht op inzage van uw dossier. U kunt iets laten toevoegen of verwijderen uit uw dossier of eventuele fouten laten herstellen. Een second opinion (tweede mening) van een andere zorgverlener is een recht waarvan u gebruik kunt maken.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•             zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

•             er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid,
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan  opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens zoals

 • Uw naam, adres en woonplaats,
 • uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ en
 • de kosten van het consult.

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg.

 

Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

 

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

De wet regelt het volgende:

 1. Een betere en snelle aanpak van klachten. Mensen kunnen sinds 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. 
 2. Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden. Medewerkers moeten voorvallen in de zorg kunnen melden. Zorgaanbieders moeten een interne werkwijze hebben die dit regelt. Doel is dat collega's het voorval met elkaar bespreken. Dat zij ervan leren. 
 3. Cliënt krijgt sterkere positie. De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en in het cliëntendossier opnemen. 
 4. Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders. Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden. Dit kan o.a. zijn: Kindermishandeling, huiselijke geweld, ouderenmishandeling. In mijn praktijk wordt gewerkt met de signalenkaart t.a.v. de aantasting van de persoonlijke integriteit. 

Als u een klacht heeft over mij als  therapeut, kunt u een klacht indienen. Zie de informatiefolder Klachtenregeling