Algemene Voorwaarden

 

·         De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

·         De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

·         De  therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

·         De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten.

·         De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

·         De therapeut verplicht zich de cliënt correct en met expliciete toestemming van de cliënt door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien dit in het belang van de cliënt gewenst is.

·         De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

·         Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

·         De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

·         De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

·         Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant of via een betaalverzoek.

·         De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

·         Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ZZP-er in de Zorg.nl

       zie hiervoor de informatiefolder hierover.